दैनिक गतिविधी

  • वनको संरक्षण संम्बर्धण र व्यवस्थापनको कार्य
  • वन पैदावारको चोरी निकाशी नियन्त्रण
  • वन्य जन्तुको संरक्षण
  • आगलागी नियन्त्रण
  • राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरुमा अनुगमण तथा  निरिक्षण