नीजी वन

नीजी वन

 

जिल्लामा हालसम्म ८७ वटा नीजि हकभोगको वन नीजि बनको रुपमा दर्ता भएको छ जसको कूल क्षेत्रफल ६०–१०–८ विगाह वा ४०.५० हेक्टर रहेको छ । यस कार्यालयमा दर्ता भएका नीजि वनको नामावली अनुसूची मा मा भए वमोजिम रहेको छ ।

दर्ता भएका निजीवन लगत (Data Base)जिल्ला वन कार्यालय, सप्तरीमा दर्ता गरिएका निजीवनहरु

 

क्र.स. दर्ता नं. जग्गाधनिको नाम ठेगाना वृक्षारोपण गरेको स्थान कित्ता नं. क्षेत्रफल
विगाहा कट्ठा धुर
१९ कृष्ण कृमारी विष्ट फत्तेपुर ३ फत्तेपुर ३ १०
२० भगत बहादुर विष्ट फत्तेपुर ३ फत्तेपुर ३ ११ १५
२१ पद्मलाल लम्साल फत्तेपुर ३ फत्तेपुर ३ १८
२२ पद्मलाल लम्साल फत्तेपुर ३ फत्तेपुर ३ १०
१३ श्रीमति रामायण थरुनी फत्तेपुर ३ फत्तेपुर ३
सरजुग लास चौधरी घोघनपुर ५ घोघनपुर ५ ८०
गुदर चौधरी घोघनपुर ५ घोघनपुर ५ १०
गिता देवी सिंह घोघनपुर ३ घोघनपुर ३ १९९ १०
२४ मेधनाथ रिजाल रुपनगर ७ रुपनगर ७
१० २३ शंकर कुमार यादव त्रिकोल ७ त्रिकोल ७ ८७
११ २६ मिठु देवी दहाल घरमपुर ६ घरमपुर ६ २६२ १६
१२ ३५ गिरीराज उपाध्याय घरमपुर ९ घरमपुर ९ ७७३ १०
१३ ३८ बुद्धि बहादुर बस्नेत घरमपुर ८ घरमपुर ८ ५४ ११
१४ ३९ कृष्णराज पोखरेल घरमपुर ८ घरमपुर ८ २४०
१५ ५१ वंशिधर काबारा हनुमाननगर ५ घरमपुर ८ १४ १०
१६ ५३ भुटी देवी मलाहीन वैरवा ८ वैरवा ८ २७१
१७ ३० सुनिता कुमारी पन्त ठेलिया ५ ठेलिया ५ ४७९ ११ १५
१८ ४५ सुनिल कुमार श्रेष्ठ १ नं. योगिनियां ३ १ नं. योगिनियां ३ ८५३
१९ ५२ देवलाल चौधरी वकधुवा ३ वकधुवा ५ २५१ १६
२० ४४ ईश्वरी प्रसाद वराल धरमपुर ८ ठेलिया ९ २४७ १६
२१ ५७ विन्देश्वर प्रसाद साह वभनगामाकटी १ वभनगामाकटी ९ ५३९ १७
२२ ६० शेखर यादव वथनाहा १ वथनाहा १ 178,240
२३ ४६ नारायण चौधरी राजविराज १ सितापुर १ २०४ १४ १५
२४ जय नारायण गौतम सितापुर ८ सितापुर ८ १४५
२५ १० खडानन्द गौतम सितापुर ८ सितापुर ८
२६ ११ श्रीमति विष्णुमाया गौतम सितापुर ८ सितापुर ८ १०
२७ ३१ श्रीमति कल्पना देवी चौधरी विषहरिया ८ तेरहौता 79,236 १५
२८ ३२ गोविन्दलाल श्रेष्ठ राजविराज ८ सितापुर ८ १५२
२९ ४७ रामदुलारी चौधरी राजविराज १ सितापुर १ ३४८ ११
३० ४८ लक्ष्मी चौधरी राजविराज १ सितापुर १ २१७ १९
३१ ४९ कुमारमान श्रेष्ठ तेरहौता ५ तेरहौता १ ३८ १३
३२ ५५ शारदा यादव वथनाहा १ पकडी ६ ११५
३३ १२ गोविन्द पाण्डे राजविराज ८ नकटीरायपुर १ १२ १२
३४ १७ कुमार प्रसाद दहाल राजविराज ६ राजविराज ६ ११३ १७ २०
३५ २५ गणेश कुमार महर्जन राजविराज ७ राजविराज ७ २९ १८
३६ ३३ लाल बहादुर बस्नेत राजविराज ४ राजविराज ४ ७४
३७ ५८ विन्देश्वर प्रसाद साह वभनगामाकटी १ खोक्सर प्रवाहा ९ ५३७ १५
३८ रामदुलारी चौधरी राजविराज १ नकटीरायपुर १ २३७
३९ ५४ रिता दास जमुनीमधेपुरा १ खोक्सर प्रवाहा ८ ५८ १३ १६
४० ५६ इन्द्र नारायण दास जमुनीमधेपुरा १ खोक्सर प्रवाहा ८ १७३ १५ १०
४१ ५९ संदिप कुमार जैन राजविराज १ खोक्सर प्रवाहा ९ ८७
४२ ७७ शिव नारायण मण्डल कोचाबखारी ७ कोचाबखारी ७ ४,६४७ र ६५२
४३ ७८ सुकुमार साहु कोचाबखारी ७ कोचाबखारी ७ ३५५ ११
४४ ७९ हरि प्रसाद साह कोचाबखारी ७ कोचाबखारी ८ख २४२
४५ उदयमान सिंह कोइलाडी १ पथरगाढा ९ ५५,५६,४७१ १४
४६ १५ विन्देश्वर महतो पथरगाढा ३ पथरगाढा ३ ३६१
४७ १६ सावित्री महतो पथरगाढा ३ पथरगाढा ३ ३६२ १४
४८ १८ लक्ष्मी नारायण चौधरी भंगाहा ४ भंगाहा ४ ३०३ १२
४९ २७ सत्या नारायण चौधरी अर्नाहा ४ अर्नाहा ४ १६२ १३
५० २९ लक्ष्मी मण्डल अर्नाहा ४ अर्नाहा ४ १५१
५१ ४० अनिरुद्ध प्रसाद साह सिम्रहा सिग्यौन ७ सिम्रहा सिग्यौन ७
५२ ४१ उमेश कुमार साह सिम्रहा सिग्यौन ७ सिम्रहा सिग्यौन ७
५३ ४२ वाल किशुन साह सिम्रहा सिग्यौन ७ सिम्रहा सिग्यौन ७ ३२६
५४ ४३ राधा देवी साह सिम्रहा सिग्यौन ७ सिम्रहा सिग्यौन ७
५५ २८ जितन साह धरमपुर ८ अर्नाहा ४ २७५ १५
५६ २४ निरन्तर राजभन्डारी राजविराज १ कल्याणपुर ४ २१ १६
५७ मोस्लिम मिया सिस्वा वेल्ही ५ सिस्वा वेल्ही २ ६४ १०
५८ ६५ भोला साह वनरझुला ५ खोजपुर ८ क १२३९ र १२४१ ८।५
५९ ६६ द्रोपतीदेवी साह वनरझुला ५ खोजपुर ८ क ४४४ १६
६० ६७ रामकृष्ण साह वनरझुला ५ खोजपुर ८ क १२४० र १२३६ ८।५
६१ ६८ रामजी साह वनरझुला ५ खोजपुर ८ क १२३७ र १२६२ ८।५
६२ ६९ लक्ष्मी प्र.साह वनरझुला ५ खोजपुर ८ क १२३८ र १२४३ ८१÷२
६३ ७० संजिव कुमार चौधरी वनरझुला १ वनरझुला १ २६४ १४१÷२
६४ ७१ कृष्०ा चन्द्र चौधरी वनरझुला १ वनरझुला १ २५९ १७१÷२
६५ ७२ सुमित्रा देवी कलवार वनरझुला १ वनरझुला ३ ५३२ ११ १५१÷२
६६ ७३ इश्वर दयाल कलवार वनरझुला १ वनरझुला १ १९४ र १९६ १०
६७ ७४ अमरनाथ चौधरी वनरझुला १ वनरझुला १ २६५
६८ ७५ सुनिल कुमार चौधरी वनरझुला १ वनरभुला १ २६१ १२
६९ ७६ अभयकान्त चौधरी वनरझुला १ वनरझुला १ २६०
७० सुगालाल चौधरी मधुपटि ९ मधुपटि ९
७१ सचिदानन्द सिंह हरिपुर ३ हरिपुर ३ ७३,७७,७८,११४ १४ १७
७२ १४ विनोद चौधरी मधुपटि १ मधुपटि १ १९
७३ ५० दिपक कुमार दास राजविराज ४ कुशाहा २ २,३४,२३९ १६
७४ ६१ तारादेवी साफी रमपुरा मल्हनिया ७ मधुपटि ८ ३४७,३८७,३८८ र ९४ १३
७५ ६३ जिबछ साह मौवाहा ९ मौवाहा ९(ख) १९
७६ ६४ नारायण साह मौवाहा ९ मौवाहा ९(ख) २६०
७७ ३६ शम्भु देवी कार्की दौलतपुर ३ दौलतपुर ६ २१
७८ ३७ शमशेर बहादुर कार्की दौलतपुर ३ दौलतपुर ६ १८१ ११
७९ ६२ रुद्र ब. कार्की दौलतपुर ६ दौलतपुर ९ ४९०
८० शिवेन्द्र प्रसाद सिंह ति.को. गा.पा. ७ ति.को. गा.पा. ७ १५५,१५९ र १६१
८१ शुशिला देवी थरुनी सुरुङ्गा न.पा. ८ मलहनमा ८ ३७६ २ ३÷४
८२ राम लगन चौधरी सुरुङ्गा न.पा. ८ मलहनमा ८ ३७७ २ ३÷४
८३ रुकमणि देवी थरुनी सुरुङ्गा न.पा. ८ मलहनमा ८ ३२६ १५
८४ सुब्बालाल चौधरी सुरुङ्गा न.पा. ८ मलहनमा ८ ३७५
८५ राजेन्द्र प्रसाद चौधरी सुरुङ्गा न.पा. ८ मलहनमा ८ २९६ १३
८६ असियादेवी चौधरी सुरुङ्गा न.पा. ८ मलहनमा ८ ३२७ १५
८७ नागेन्द्र प्रसाद चौधरी सुरुङ्गा न.पा. ८ मलहनमा ८ ३२८ १५
८८ शिव नारायण यादव लहान न.पा. १३ वकधुवा ८(ग) ११६, ३४, २५० र २५८ १८
जम्मा विगहा ६५–०–६