वन संरक्षण क्षेत्र

यस जिल्लामा हालसम्म कुनै पनि वन क्षेत्र संरक्षित वनको रुपमा प्रस्ताव र राजपत्रमा घोषणा गरीएको छैन ।