दौलतपुर सब-डिभिजन

नाम – दौलतपुर सब-डिभिजन

यसको कार्यक्षेत्र

हालको स्थानिय तह साविक का गा. वि हरु
   

 

कार्यरत कर्मचारीहरु

क्र. स. नाम थर पद मोवाइल नं.
१.      
२.      
३.      
४.      
५.      
६.      
७.      

 

यस अन्तरगतका स. ब. उ. स. हरुको नामवली

क्र. सं. सा.व.उ.स.कोनाम ठेगाना क्षेत्रफल

(हेक्टर)

लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या कैफियत
१.          
२.          
३.          
४.          
५.          
६.          
७.